Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος από την εταιρία ΖΕΜΕΚ LIMITED. Η πρόσβαση και η χρήση της τοποθεσίας είναι δωρεάν χωρίς καμία άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση και υπόκειται στους παρακάτω Όρους Χρήσης. Οφείλετε να διαβάσετε, να μελετήσετε και να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν αποδέχεστε τους Όρους αυτούς θα σας παρακαλούσαμε να αποχωρήσετε από αυτόν το δικτυακό τόπο.

 

Περιορισμοί
Αυτός ο διαδικτυακός τόπος περιέχει εμπορικά σήματα, κείμενα, ειδήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, απεικονίσεις, σχεδιαγράμματα, ηλεκτρονικά έγγραφα και γενικά πληροφορίες με πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας που διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία ZEMEK LIMITED. Χωρίς να επηρεάζονται οι οποιοιδήποτε πρόσθετοι περιορισμοί που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται οι παρακάτω περιορισμοί στη χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών:

Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή επανεκπομπή του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση της ZEMEK LIMITED.

 

Η υπερσύνδεση και η προβολή του διαδικτυακού αυτού τόπου από άλλο χρήστη στα πλαίσια ενός άλλου διαδικτυακού τόπου επιτρέπεται μόνο έπειτα από αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια ZEMEK LIMITED.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που διατίθεται στον διαδικτυακό αυτό τόπο για νόμιμη και μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι κάθε αντίγραφο, στοιχείο ή έγγραφο που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας που κατοχυρώνονται από την ZEMEK LIMITED.

Ο χρήστης οφείλεται να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Εθνικού και Διεθνές Δικαίου που αφορά τις τηλεπικοινωνίες και να συμπεριφέρεται κόσμια κατά την επίσκεψη του σε αυτό τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς από δίνονται από τον NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ).

Ευθύνη
Η περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο και η χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στην ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον διαδικτυακό αυτό τόπο. Εντούτοις, η ZEMEK LIMITED  δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο διαδικτυακός αυτός τόπος είναι χωρίς παραλείψεις, σφάλματα, ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη και ότι οι ενημερωτικές πληροφορίες που παρέχονται πληρούν τις απαιτήσεις του χρήστη. Οποιοδήποτε υλικό, πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που λαμβάνονται ή αλλιώς αποκτώνται από τον διαδικτυακό τόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών ή άλλου τύπου αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συμβουλή ενός κατάλληλου επαγγελματία.

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η ZEMEK LIMITED δεν δεσμεύεται ότι το περιεχόμενο θα είναι πάντα ακριβές, ενημερωμένο και πλήρες. Οποιοιδήποτε εθνικοί ή τοπικοί περιορισμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με την ευθύνη να καταβάλει αποκλειστικά τον χρήστη. Τόσο η ZEMEK LIMITED  όσο και οι εργαζόμενοι της, οι αντιπρόσωποι της και οποιασδήποτε τρίτος εμπλέκεται στην δημιουργία αυτού του δικτυακού τόπου δεν φέρουν, σε καμία περίπτωση, ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη, ούτε για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες ή υποδειγματικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης που προκύπτουν ή ενδεχομένως να προκύψουν από τη χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει ένα μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι η αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος, καθώς και η διατήρηση και η εν γένει  επεξεργασία αυτού ή των συνημμένων του απαγορεύεται. Επίσης, παρακαλείσθε να αποστείλετε το αρχικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς και στη συνέχεια να διαγράψετε το μήνυμα από το σύστημά σας.

Οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και για τον λόγο αυτό η εταιρία ZEMEK LIMITED   δεν αποδέχεται νομική ευθύνη για το περιεχόμενα των μηνυμάτων και για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί από κακόβουλο λογισμικό που είναι δυνατόν να εισαγάγει οποιοσδήποτε τρίτος σε τούτα. Γνώμες ή απόψεις ή προτάσεις που διατυπώνονται ανήκουν αποκλειστικά στον αποστολέα του μηνύματος και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της εταιρίας ZEMEK LIMITED. Αποκλείεται απολύτως η νομική δέσμευση ή ευθύνη της εταιρίας από το περιεχόμενο τέτοιων μηνυμάτων, εκτός εάν αυτά προέρχονται επιβεβαιωμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, υπογράφονται ψηφιακά και έγκυρα και πάντοτε εφόσον η σχετική δέσμευση δηλώνεται ρητά.

Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία μας θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της μέσω της ιστοσελίδας μας www.stanleyjr.gr.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφεται στους όρους της παρούσας πολιτικής και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού (N. 4624/2019 ΦΕΚ 137 29.08.2019) όσο και του Ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός 2016/679/Ε.Ε., Οδηγίες 97/66/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ). Η ZEMEK LIMITED  δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες της.

Με την παρούσα πολιτική σας ενημερώνουμε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της ιστοσελίδας μας, τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας. Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις αλλαγές της νομοθεσίας ή με αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου της Εταιρίας μας. Κάθε φορά θα ισχύει η πολιτική με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Στην παρούσα ενημέρωση μπορεί για τη διευκόλυνσή σας να παρέχουμε συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες όμως δεν ισχύει η παρούσα πολιτική της Εταιρίας μας, αλλά οι πολιτικές προστασίας των ιστοσελίδων αυτών και η Εταιρία μας δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την ασφάλειά τους. Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Αν τυχόν διαπιστώσουμε ότι συλλέχθηκαν δεδομένα χρηστών κάτω των 15 ετών χωρίς να είναι δυνατή λήψη η γονικής συναίνεσης, θα διαγράφουμε τα σχετικά δεδομένα.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Στα πλαίσια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Εταιρεία μας:

ZEMEK LIMITED 

Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους

Αναξαγόρα 6-8, 10010 Αθήνα

Τηλ: +30 9010500

Email: [email protected]

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (Τηλ: 210 9010500, Δευ-Παρ | 09:00-17:00, Mail: privacy@zemekltd.com)

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Επίσης, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ιστοσελίδες, κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα. Ανάλογα με τις παραπάνω χρήσεις, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής:

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας:

Σε αυτή την περίπτωση συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, το τηλέφωνό σας, τη χώρα και πόλη προέλευσης καθώς και όσες πληροφορίες μας παρέχετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας (σχόλια).

Νομική βάση: Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσια της συνεργασίας ή δυνητικής συνεργασίας μας μαζί σας (συμβατικές υποχρεώσεις). Επίσης, αποτελεί συμφέρον της Εταιρίας μας η επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και προϊόντων μας και η εξυπηρέτησή σας.

Κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας:

Όπως πολλές ιστοσελίδες, χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Google Analytics της Google με έδρα στις ΗΠΑ (επίσημη επωνυμία «Google Inc. και  έδρα: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την τρόπο με τον οποίο πλοηγήστε στο διαδικτυακό μας τόπο προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι: Ο τύπος του διακομιστή που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή και το λειτουργικό του σύστημα, ο πάροχος της διαδικτυακής υπηρεσίας, η ημερομηνία επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας, η αμέσως προηγούμενη σελίδα που σας οδήγησε στη δική μας (πως μας βρήκατε), οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε προκειμένου να μας βρείτε, ο χρόνος παραμονής σας στην ιστοσελίδα, οι σελίδες που σας τράβηξαν το ενδιαφέρον (call to action) καθώς και η τελευταία σελίδα της πλοήγησης σας στην ιστοσελίδα μας. Η συλλογή αυτών των δεδομένων γίνεται μέσω της χρήσης cookies (βλ. παρακάτω ενότητα «Χρήση cookies»).

Νομική βάση: Η συλλογή των παραπάνω δεδομένων αποσκοπεί τόσο στην προστασία της ιστοσελίδας μας και των προσωπικών σας δεδομένων (έννομη υποχρέωση), όσο και στο συμφέρον της Εταιρίας μας να επιδιώκει τη βελτίωση τις ιστοσελίδας μας.

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του www.stanleyjr.gr που αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας ΖΕΜΕΚ LIMITED και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας www.stanleyjr.gr. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του www.stanleyjr.gr. Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του www.stanleyjr.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.stanleyjr.gr και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Αυτό σημαίνει ότι με αυτά τα cookies δε γίνεται να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Απλώς μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποια σημεία της ιστοσελίδας μας ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας, καθώς κι αν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους.

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης να σταματήσει την αποδοχή των cookies από το www.stanleyjr.gr. Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας. Μπορείτε συνήθως να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στις «επιλογές» ή το μενού «προτιμήσεις» του browser σας.

Συνεπώς, είναι στην διακριτική σας ευχέρεια να απορρίψετε τα cookies. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα αλλάξει η εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας απλά υπάρχει η πιθανότητα να μην έχετε δυνατότητα να κάνετε χρήση κάποιες διαδραστικές λειτουργίες.

Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές κι απλές οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη πλοηγών ίντερνετ.

 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities) τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

 

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Ο διαδικτυακός τόπος φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) διασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά δεδομένων αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες. Η χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων γίνεται από το εκάστοτε αρμόδιο προσωπικό της εταιρίας μας και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται για κάθε κατηγορία δεδομένων. Δεν κοινοποιούμε ή μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, παρά μόνο στις απαραίτητες υπηρεσίες ή παρόχους που επιλέγουμε προσεκτικά για την υποστήριξη των λειτουργιών μας (βλ. επόμενη ενότητα).

 

Με ποιους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα

Οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για να μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σας είναι οι εξής:

 

Για την αποστολή newsletter μέσω email χρησιμοποιούμε την υπηρεσία MailChimp με έδρα στις ΗΠΑ (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp,  Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000,Atlanta, Georgia 30308, USA), η οποία είναι πιστοποιημένη με βάση την Ασπίδα Προστασίας Δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ (EU-US Privacy Shield Agreement). Περισσότερα για την Ασπίδα Προστασίας Δεδομένων ΗΠΑ-ΕΕ μπορείτε να διαβάσετε εδώ: www.privacyshield.gov/welcome.

 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, για να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Google Analytics της Google με έδρα στις ΗΠΑ (επίσημη επωνυμία «Google Inc. και  έδρα: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), η οποία είναι επίσης πιστοποιημένη με βάση την Ασπίδα Προστασίας Δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ (περισσότερα εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en).

 

Για την αποστολή μηνυμάτων SMS χρησιμοποιούμε την υπηρεσία SMS Marketing (MY COMPANY PROJECTS OE, Π.Π Γερμανού 33 54622, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) και την υπηρεσία Lexicon Software (Lexicon Software, Χατζηδημητρίου 17, 58100 Γιαννιτσά, Ελλάδα).

Για την αποστολή ερωτηματολόγιων προς τους συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία της εταιρίας Typeform με έδρα εντός της Ε.Ε. (Typeform, S.L., Bac de Roda, 163, 08018, Barcelona, Spain).

Tέλος, η ιστοσελίδα μας φιλοξενείται από την εταιρία DigitalUp.

 

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρία μας έχει λάβει τα αναγκαία οργανωτικά και μετρά για να σας βοηθήσει στην άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία:.

Δικαίωμα Ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς.

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το αν επεξεργαζόμαστε ή όχι προσωπικά δεδομένα. Στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και σε πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων σας εάν δεν συντρέχει νόμιμη αιτία για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα σας σε μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι εύκολα αναγνώσιμη.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή αυτή.

Δικαίωμα Εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ: Έχετε δικαίωμα να υπόκεισθε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Μπορείτε να στείλετε αίτημα σχετικά με τα παρακάτω δικαιώματά σας μέσω email στο [email protected]. Στην περίπτωση αποστολής newsletter μπορείτε επίσης να επιλέξετε το αντίστοιχο πεδίο διαγραφής που θα βρείτε σε κάθε newsletter που λαμβάνετε.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, ΤΚ: 115 23, Αθήνα

Τηλ.: +30-210-6475600

email: [email protected]

ή στην αντίστοιχη αρχή του τόπου κατοικίας ή εργασίας σας.

Επιχειρηματικές σχέσεις

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την διευκόλυνση του χρήστη. Για το περιεχόμενο αυτών η ZEMEK LIMITED δεν φέρνει καμία απολύτως ευθύνη και δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση. Η σύνδεση του χρήστη με αυτές τις τοποθεσίες γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

 

Ισχύουσα νομοθεσία

Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών ή την διευθέτηση διαφωνιών που ενδεχομένως να προκύψουν θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Γενικά
Η ZEMEK LIMITED διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αναθεωρεί ή να ενημερώνει αυτούς του Όρους Χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά αυτούς τους όρους για οποιεσδήποτε αλλαγές. Χρησιμοποιώντας αυτό το διαδικτυακό τόπο ο χρήστης αποδέχεται αυτούς τους Όρους Χρήσης και τις όποιες αλλαγές επέρχονται σε αυτόν.

 

Εξυπηρέτηση πελατών

Τ. 210 5200150

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00

 

Email: [email protected]